اثر محافظتی بر کبد، ضد چربی و قند خوناثر محافظتی بر کبد، ضد چربی و قند خون