فقط یک شب خواب کم می تواند پروتئین های آلزایمر را تقویت کند!