نظر طب ایرانی درباره شیوه صحیح زندگی سالخوردگان چیست؟